Giới thiệu về Spring Batch

Batch processing là việc chạy các công việc có thể chạy mà không cần tương tác của End-User hoặc có thể được lên lịch để chạy khi tài nguyên cho phép (Theo Wikipedia), mà các công việc đó được gọi là Batch Jobs - một phần rất quan trọng và phổ biến trong hầu hết các IT projects hiện nay. Spring Batch - một open source framework cung cấp cho chúng ta giải pháp mạnh mẽ giúp chúng ta có thể phát triển những batch application, đặc biệt là đối với quy mô doanh nghiệp.

1. Spring Batch là gì?

- Spring Batch is a lightweight, comprehensive batch framework designed to enable the development of robust batch applications vital for the daily operations of enterprise systems.

- Spring Batch provides reusable functions that are essential in processing large volumes of records, including logging/tracing, transaction management, job processing statistics, job restart, skip, and resource management.

- Đó, khái niệm về Spring Batch đó các bạn :)))), nhưng mình cũng không muốn tập trung quá nhiều vào lý thuyết, bởi sẽ gây ra nhanh chán, vì thế trong series bài viết sắp tới của mình liên quan tới Spring Batch framework sẽ tập trung vào các examples dễ hiểu để các bạn có thể có một cái nhìn tổng thể nhất về framework này.

- Các tình huống sử dụng Spring Batch các bạn có thể tham khảo tại đây

* Chú ý: Spring Batch bản thân nó không phải là một scheduling framework (như Quartz, Tivoli, Control-M, etc.) nhưng chúng sẽ làm việc cùng nhau.

2. Thành phần cơ bản. 

                                       Batch Stereotypes

- Diagram trên là một version đơn giản của một kiến trúc batch mà đã được sử dụng qua nhiều thập kỉ. Mình sẽ không nói rõ về từng thành phần nhưng các bạn có thể tham khảo tại đây.

- Chỉ cần nhớ 1 số điều sau : 

   + Một Job có thể có một hoặc nhiều Step, nhưng mỗi Step chỉ có duy nhất một ItemReader, một ItemProcessor và một ItemWriter.

   + Khi một Job muốn được launched phải thông qua JobLauncher và data mô tả toàn bộ quá trình thực hiện sẽ được lưu trong JobRepository.

3. Ví dụ 

3.1 . Yêu cầu: 

- Build một job có thể làm công việc sau:

      Import 1 file .csv chứa thông tin của sinh viên FPT, sau đó sử lý những thông tin đó và lưu kết quả trong in-memory database.

- Sequence diagram để thực thi job : 

- Cụ thể là ở đây chúng ta sẽ xử lý avg mark(điểm trung bình) để từ đó tìm ra xếp loại của sinh viên đó và lưu chúng vào trong database. Nào, bây giờ chúng ta hãy giải quyết bài toán này nào :D (với IDE eclipse).

3.2 . Tổng quát Project 

- Mình sẽ set up project này với Spring Boot

                               Project Directory

3.3 . Maven Dependencies

Trong file pom, chúng ta sẽ dùng các dependencies sau:

<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.hsqldb</groupId>
			<artifactId>hsqldb</artifactId>
			<scope>runtime</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-batch</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.projectlombok</groupId>
			<artifactId>lombok</artifactId>
		</dependency>
</dependencies>

3.4 . Tạo resources

Trong thư mục src/main/resources, ta tạo các files sau đây:

- information-list.csv :

Nam ,SE1401 ,7.3
Tin ,SE1402 ,8.2
Khang ,SE1403 ,4.6
Hien ,SE1401 ,9.3
Huy ,SE1409 ,6.9

- application.properties :

file.input=information-list.csv

- schema-all.sql :

drop table information if exists;

create table information (
	student_id bigint identity primary key, 
	name varchar(20) not null,
	class varchar(20),
	avg_mark double not null, 
	classification varchar(30) not null
)

3.5 . Tạo Model

- Trong package model, ta tạo class Information dùng để lưu và xử lý các thông tin của sinh viên. 

@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Data
public class Information {
	private String name;
	private String classes;
	private double avgMark;
	private String classification;
}

3.5 . Job Configuration

@Configuration
@EnableBatchProcessing
public class BatchConfiguration {
	@Autowired
	public JobBuilderFactory jobBuilderFactory;

	@Autowired
	public StepBuilderFactory stepBuilderFactory;

	@Value("${file.input}")
	private String fileInput;
    ....
}

- Trong package config , ta sẽ tạo class BatchConfiguration và add 2 anotitation @Configuration@EnableBatchProcessing để phục vụ cho việc config cho project. 

Cụ thể là @EnableBatchProcessing cung cấp base configuration để building batch job. Khi đó, các beans sau sẽ được tạo ra để chúng ta có thể autowired bất cứ lúc nào :

 • JobRepository: bean name "jobRepository"

 • JobLauncher: bean name "jobLauncher"

 • JobRegistry: bean name "jobRegistry"

 • PlatformTransactionManager: bean name "transactionManager"

 • JobBuilderFactory: bean name "jobBuilders"

 • StepBuilderFactory: bean name "stepBuilders"

- Trong project này,chúng ta sẽ dùng JobBuilderFactory StepBuilderFactory là 2 factories cực kì hữu ích để build job configuration jobs steps.

3.6 . Tạo reader, processor và writer cho Job. 

- Tiếp tục ở trong class BatchConfiguration ta sẽ tạo reader và writer cho Job với 2 Bean methods là 

+ reader() : Để đọc information-list.csv  -> Information object. 

+ writer(DataSource dataSource) : Write mỗi information item vào trong database, trong đó dataSource đã được khởi tạo tự động bằng anotation @EnableBatchProcessing theo những config trong file pom và schema-all.sql .

  @Bean
	public FlatFileItemReader<Information> reader() {
		return new FlatFileItemReaderBuilder<Information>().name("InformationReader")
				.resource(new ClassPathResource(fileInput)).delimited()
				.names(new String[] { "name", "classes", "avgMark" })
				.fieldSetMapper(new BeanWrapperFieldSetMapper<Information>() {
					{
						setTargetType(Information.class);
					}
				}).build();
	}

	@Bean
	public JdbcBatchItemWriter<Information> writer(DataSource dataSource) {
		return new JdbcBatchItemWriterBuilder<Information>()
				.itemSqlParameterSourceProvider(new BeanPropertyItemSqlParameterSourceProvider<>())
				.sql("INSERT INTO information (name, class, avg_mark, classification) VALUES (:name, :classes, :avgMark, :classification)")
				.dataSource(dataSource).build();
	}

- Để xử lý data sau khi đọc từ file csv, chúng ta sẽ tạo custom processor với class InforItemProcessor trong package processor như sau : 

public class InforItemProcessor implements ItemProcessor<Information, Information>{
	private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(InforItemProcessor.class);

	@Override
	public Information process(final Information information) throws Exception {
		String name = information.getName().toUpperCase();
		String classes = information.getClasses();
		double avgMark = information.getAvgMark(); 
		
		String classification = "Excellent"; 
		if (avgMark<0 || avgMark>10) {
			classification = "Error! Please check input again.";
		}else if (avgMark<6) {
			classification = "Failing"; 
		}else if (avgMark<7) {
			classification = "Bellow Average"; 
		}else if (avgMark<8) {
			classification = "Average"; 
		}else if (avgMark<9) {
			classification = "Very good";
		}
		Information transformedInformation = new Information(name, classes, avgMark, classification); 
		LOGGER.info("Converting ( {} ) into ( {} )", information, transformedInformation);
		
		return transformedInformation;
	}	
}

- Sau đó định nghĩa Bean method của processor trong class BatchConfiguration :

  @Bean
	public InforItemProcessor processor() {
		return new InforItemProcessor();
	}

3.7 . Tạo JobCompletionNotificationListener 

- Với mục đích để check xem Job của chúng ta đã tạo ra hoạt động tốt hay chưa, ta sẽ tạo class JobCompletionNotificationListener được extend từ class JobExecutionListenerSupport để select thông tin từ table information như sau : 

@Component
public class JobCompletionNotificationListener extends JobExecutionListenerSupport {
	private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(JobCompletionNotificationListener.class);
	private final JdbcTemplate jdbcTemplate;

	@Autowired
	public JobCompletionNotificationListener(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
		this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
	}

	@Override
	public void afterJob(JobExecution jobExecution) {
		if (jobExecution.getStatus() == BatchStatus.COMPLETED) {
			LOGGER.info("Job finished! Time to verify the results");

			String query = "SELECT name, class, avg_mark, classification FROM information";
			jdbcTemplate.query(query,
					(rs, row) -> new Information(rs.getString(1), rs.getString(2), rs.getDouble(3), rs.getString(4)))
					.forEach(infor -> LOGGER.info("Found < {} > in database.", infor));
		}
	}
}

- @Component là một Annotation (chú thích) đánh dấu trên các Class để giúp Spring biết nó là một Bean.

- Hàm afterJob sẽ tự động được thực thi ngay sau khi Job của chúng ta kết thúc. 

   + JobExecution là "primary storage mechanism" thể hiện cho chúng ta thấy tất cả những gì sẽ diễn ra suốt quá trình chạy Job.

   + Status chính là một property của trong JobExcution, được thể hiện qua BatchStatus - là một enumeration gồm các values sau :

[ COMPLETED, STARTING, STARTED, STOPPING, STOPPED, FAILED, ABANDONED, UNKNOWN ]

Trong trường hợp của project : Nếu status là 'COMPLETED' thì ta sẽ thực hiện query để lấy ra thông tin trong table information.

3.8 . Cấu hình Step và Job

- Cuối cùng, vẫn trong class BatchConfiguration chúng ta sẽ tạo config cho Step và Job : 

  @Bean
	public Job importUserJob(JobCompletionNotificationListener listener, Step step1) {
		return jobBuilderFactory.get("importUserJob")
				.incrementer(new RunIdIncrementer())
				.listener(listener)
				.flow(step1)
				.end()
				.build();
	}
	
	@Bean
	public Step step1(JdbcBatchItemWriter<Information> writer) {
		return stepBuilderFactory.get("step1")
	      .<Information, Information> chunk(10)
	      .reader(reader())
	      .processor(processor())
	      .writer(writer)
	      .build();
	}

- Step :

   + Được đặt tên là 'step1' 

   + chunk(10) ở đây nghĩa là cứ [read + process] liên tục 10 record thì sẽ write kết quả vào trong database.

   + Với reader, processor và writer mà ta đã tạo ra ở trước đó.

Các bạn nên lưu ý là trong 1 step chỉ có duy nhất một reader, processor và writer nhưng một Job lại có thể chứa nhiều Step. 

- Job :

   + Đặt tên là 'importUserJob' 

   + incrementer(new RunIdIncrementer()) nghĩa là JobParameter sẽ được định nghĩa là (run.id)++ với khởi tạo là : {run.id=1} ,

   + Đăng ký một listener với một custom listener chính là class JobCompletionNotificationListener đã tạo ra ở phần 3.7.

   + Thực thi step1 .

3.4.4 . Chạy Job

2021-02-28 15:34:18.736 INFO 16364 --- [      main] o.s.b.c.l.support.SimpleJobLauncher   : Job: [FlowJob: [name=importUserJob]] launched with the following parameters: [{run.id=1}]
2021-02-28 15:34:18.792 INFO 16364 --- [      main] o.s.batch.core.job.SimpleStepHandler   : Executing step: [step1]
2021-02-28 15:34:18.840 INFO 16364 --- [      main] s.processor.InforItemProcessor      : Converting ( Information(name=Nam, classes=SE1401, avgMark=7.3, classification=null) into ( Information(name=NAM, classes=SE1401, avgMark=7.3, classification=Average) )
2021-02-28 15:34:18.841 INFO 16364 --- [      main] s.processor.InforItemProcessor      : Converting ( Information(name=Tin, classes=SE1402, avgMark=8.2, classification=null) into ( Information(name=TIN, classes=SE1402, avgMark=8.2, classification=Very good) )
2021-02-28 15:34:18.841 INFO 16364 --- [      main] s.processor.InforItemProcessor      : Converting ( Information(name=Khang, classes=SE1403, avgMark=4.6, classification=null) into ( Information(name=KHANG, classes=SE1403, avgMark=4.6, classification=Failing) )
2021-02-28 15:34:18.841 INFO 16364 --- [      main] s.processor.InforItemProcessor      : Converting ( Information(name=Hien, classes=SE1401, avgMark=9.3, classification=null) into ( Information(name=HIEN, classes=SE1401, avgMark=9.3, classification=Excellent) )
2021-02-28 15:34:18.841 INFO 16364 --- [      main] s.processor.InforItemProcessor      : Converting ( Information(name=Huy, classes=SE1409, avgMark=6.9, classification=null) into ( Information(name=HUY, classes=SE1409, avgMark=6.9, classification=Bellow Average) )
2021-02-28 15:34:18.854 INFO 16364 --- [      main] o.s.batch.core.step.AbstractStep     : Step: [step1] executed in 62ms
2021-02-28 15:34:18.860 INFO 16364 --- [      main] s.c.JobCompletionNotificationListener  : Job finished! Time to verify the results
2021-02-28 15:34:18.863 INFO 16364 --- [      main] s.c.JobCompletionNotificationListener  : Found < Information(name=NAM, classes=SE1401, avgMark=7.3, classification=Average) > in database.
2021-02-28 15:34:18.863 INFO 16364 --- [      main] s.c.JobCompletionNotificationListener  : Found < Information(name=TIN, classes=SE1402, avgMark=8.2, classification=Very good) > in database.
2021-02-28 15:34:18.863 INFO 16364 --- [      main] s.c.JobCompletionNotificationListener  : Found < Information(name=KHANG, classes=SE1403, avgMark=4.6, classification=Failing) > in database.
2021-02-28 15:34:18.863 INFO 16364 --- [      main] s.c.JobCompletionNotificationListener  : Found < Information(name=HIEN, classes=SE1401, avgMark=9.3, classification=Excellent) > in database.
2021-02-28 15:34:18.864 INFO 16364 --- [      main] s.c.JobCompletionNotificationListener  : Found < Information(name=HUY, classes=SE1409, avgMark=6.9, classification=Bellow Average) > in database.
2021-02-28 15:34:18.866 INFO 16364 --- [      main] o.s.b.c.l.support.SimpleJobLauncher   : Job: [FlowJob: [name=importUserJob]] completed with the following parameters: [{run.id=1}] and the following status: [COMPLETED] in 81ms

Như bạn đã thấy, data đã được xử lý thành công và lưu vào trong database như yêu cầu bài ra :D 

4. Conclusion

-  Nếu bạn đọc đến đây thì mình xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. Chia sẻ chút là hiện mình đang trong quá trình thực tập trong 1 doanh nghiệp và thấy Spring Batch framework này rất quan trọng và phổ biến nhưng khi tìm tài liệu để tìm hiểu thì thấy không nhiều trang nói về nó. 

- Mình cũng sẽ cố gắng ra thêm một vài bài viết nữa để các bạn có thể hiểu thêm về Framework này để sau này không bỡ ngỡ như mình :DD . Project mình để trong này :  https://github.com/nama3k67/Spring-Batch-Examples

- Lần đầu tiên mình làm blog nên thật sự mong mọi người có thể đóng góp để bản thân có thể làm ra những blog tốt hơn nữa. 

==> See you soon :))))


  RATE: 4.6 

  3458 VIEW


chưa có bình luận nào ...
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Primitive và Non-Primitive Data Types trong JavaScript

Ấy từ từ, thằng admin viết bài ngu rồi, vậy tại sao nói string là bất biến mà tôi vẫn thay đổi được giá trị của nó đây này bạn. Cùng tìm hiểu các kiểu dữ liệu Primitive và Non-Primitive trong JavaScript để xem cách sử dụng cũng như ứng dụng của nó nhé.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Giải đáp những câu hỏi thường gặp khi OJT tại Fsoft

Theo yêu cầu của nhiều bạn và dựa vào kinh nghiệm của bản thân sau kỳ thực tập, mình quyết định tổng hợp trả lời những câu hỏi mà các bạn thắc mắc, lo lắng trước thềm OJT. Nếu cảm thấy kỳ OJT sắp tới thật mơ hồ và thiếu định hướng, các bạn có thể tham khảo topic này, hy vọng với sự trợ giúp trả lời câu hỏi từ các bạn của khóa, các anh/chị thì bài viết sẽ giúp mọi người có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm hướng đến một kỳ OJT thât bổ ích và thú vị ...

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Giới thiệu về Spring Batch

Batch processing là việc chạy các công việc có thể chạy mà không cần tương tác của End-User hoặc có thể được lên lịch để chạy khi tài nguyên cho phép (Theo Wikipedia), mà các công việc đó được gọi là Batch Jobs - một phần rất quan trọng và phổ biến trong hầu hết các IT projects hiện nay. Spring Batch - một open source framework cung cấp cho chúng ta giải pháp mạnh mẽ giúp chúng ta có thể phát triển những batch application, đặc biệt là đối với quy mô doanh nghiệp.